– Strategia i rewitalizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca to dokument, który wskazuje zagrożone obszary w mieście wymagające przywrócenia ich do poziomu co najmniej równego reszcie miasta. W Programie tym została wykonana szczegółowa analiza całego miasta pod względem zagrożeń wykluczenia społecznego oraz zagrożeń wynikających z degradacji tkanki technicznej i infrastrukturalnej. Czynniki, które zostały przebadane to: społeczne, przestrzenne, środowiskowe i ekonomiczne. Następnie na podstawie tych badań zostały wytypowane podobszary rewitalizacji, na których będą prowadzone działania prospołeczne i infrastrukturalne mające wyprowadzić je ze stanu kryzysowego.

Na terenie Sosnowca żadna działka NIE JEST objęta SPECJALNĄ STREFĄ REWITALIZACJI.

Pliki do pobrania:

Dokumenty pomocne w sprawach dotyczących rewitalizacji w mieście:

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji to analogiczny dokument do Lokalnego Programu Rewitalizacji, jednakże utworzony na podstawie Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).

W obecnej chwili prowadzone są prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Sosnowca, który zastąpi obecnie obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji. We wszystkich jednostkach samorządowych, Gminne Programy Rewitalizacji mają obowiązkowo powstać do 2023 roku.

Back to top