– Dotacje z budżetu miasta na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dotacje z budżetu miasta na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 r. funkcjonują na dotychczasowych zasadach, niezależnie od wprowadzanych nowych programów.

Zasady udzielania dotacji określa aktualnie Uchwała NR 332/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowca na realizację zadań inwestycyjnych ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z dnia 11 grudnia 2019 poz. 8700).

Dokumenty dotyczące dotacji

Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowca na realizację zadań inwestycyjnych ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały obejmuje m. in. zadania inwestycyjne ograniczające niską emisję poprzez modernizację systemów grzewczych.

Dotacji udziela się:

  1. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
    • osobom fizycznym,
    • wspólnotom mieszkaniowym,
    • osobom prawnym,
    • przedsiębiorcom;
  2. jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Przez modernizację systemu grzewczego rozumie się działania, wskutek których dotychczasowy nie ekologiczny system grzewczy na paliwo stałe (węgiel, koks) w obiekcie budowlanym/samodzielnym lokalu mieszkalnym/lokalu użytkowym zostaje zastąpiony ekologicznym systemem grzewczym w rozumieniu niniejszego regulaminu.

Dotacja wynosi 80% kosztów związanych z zadaniem inwestycyjnym, polegającym na podłączeniu do sieci ciepłowniczej, ogrzewaniu gazowym, ogrzewaniu elektrycznym i ogrzewaniu na olej opałowy, maksymalnie 8 tys. zł (zgodnie z obowiązującym Regulaminem od 2022 r. nie więcej niż 4 tys. zł).

W przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej lub gazowej umożliwiono uzyskanie dotacji do kotła grzewczego na paliwo stałe, spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z klasą 5 pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, z automatycznym sposobem zasilania paliwem. W takim przypadku dotacja wynosi 80% kosztów związanych z zadaniem inwestycyjnym, polegającym na zakupie kotła c.o. na paliwo stałe nie więcej niż 4 tys. zł (zgodnie z obowiązującym Regulaminem od 2022 r. zakup kotłów na paliwo stałe nie będzie dofinansowywany).

Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Sosnowca do modernizacji systemów grzewczych i instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w latach 2016-2020

Rok udzielenia dotacjiWysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie (zł)Wysokość środków finansowych wydatkowanych (zł)Ilość udzielonych dotacjiIlość zlikwidowanych palenisk węglowych
2016787 673,00538 070,00162282
20172 298 307,001 748 067,00456584
20183 011 293,002 471 612,00358687
20192 592 457,002 304 995,00423680
20202 610 487,002 096 820,00352568

Wnioski należy składać za pośrednictwem: e-PUAP, drogi elektronicznej na e-mail: srodowisko@um.sosnowiec.pl i poczty na adres:

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami
Urząd Miejski
Al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec

Back to top