– Rada Miejska w Sosnowcu

Biuro Rady Miejskiej

Aleja Zwycięstwa 20, pok. 303 (II piętro)
tel.: 32 296 0 514
e-mail: rada@um.sosnowiec.pl

Kadencja rady gminy trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru. Obecna kadencja rozpoczęła się 22 listopada 2018 roku. W skład Rady Miasta Sosnowca wchodzi 25 radnych. Prezydium jest trzyosobowe – przewodniczący oraz dwóch zastępców. Przy sosnowieckiej Radzie działa 9 komisji stałych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, radny obowiązany jest: kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmować zgłaszane przez nich postulaty i przedstawiać je organom gminy do rozpatrzenia. Nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Radni mogą tworzyć kluby radnych.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy;
 • ustalanie wynagrodzenia prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek prezydenta;
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu;
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uchwalanie programów gospodarczych;
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy;
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada gminy:

 • kontroluje działalność prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy;
 • wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących;
 • obraduje na sesjach;
 • ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań.

Ustawa o samorządzie lokalnym

Back to top