– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska KOMPLEKSOWY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SOSNOWIEC został zrealizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-006/13-00

„Plan gospodarki niskoemisyjnej – szansą na zrównoważone zużycie energii w gminie Sosnowiec”

Gospodarka Niskoemisyjna

To zapewnienie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego przy równoczesnym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do powietrza na terenie gminy.

Opiera się na:

 • efektywności energetycznej – ograniczeniu zużycia energii,
 • wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii – racjonalnych do wykorzystania,
 • zastosowaniu technologii ograniczających emisję związaną z obiektami, transportem i gospodarką na terenie gminy.

Działania zaplanowane w PGN

Dotyczą właścicieli obiektów i infrastruktury należącej do gminy oraz wszystkich pozostałych podmiotów działających na jej terenie, którzy jako interesariusze Planu, zgłoszą zamiar realizacji działań „niskoemisyjnych”.

Do głównych działań, które ujęte są w PGN należą między innymi:

 • termomodernizacja budynków,
 • zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło,
 • racjonalny rozwój OZE (odnawialnych źródeł energii),
 • rozwiązania dla poprawy efektywności wytwarzania i przesyłu nośników energii,
 • rozwój systemu zarządzania i monitoringu zużycia nośników energii i wody,
 • rozwój budownictwa energooszczędnego i pasywnego,
 • niskoemisyjna gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa,
 • efektywne energetycznie i ekonomicznie środki transportu i organizacja transportu w mieście.

Działania Miasta i działających na jego terenie podmiotów, uwzględnione w PGN, są działaniami o statucie priorytetu w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Uwzględnione projekty w PGN stanowią warunek uzyskania dla nich finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowca

Gmina Sosnowiec w ramach przeprowadzonego przez NFOŚiGW konkurs nr 2/POiŚ/9.3/2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) uzyskała dofinasowanie w wysokości 85% wartości projektu. Dokument został wykonany na przełomie roku 2014/2015 i został przyjęty uchwałą Rady Miasta nr 93/X/2015 w dnia 24.04.2015 r. i zmieniony uchwałą nr 252/XII/2015 z dnia 26.11.2015 r. W roku 2016 przeprowadzono aktualizację dokumentu, który został przyjęty uchwałą 570/XLIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. a swoim zakresem obejmuje:

Bazową inwentaryzacja energii i emisji za rok 2013

Zakres inwentaryzacji obejmował:

 • budynki użyteczności publicznej,
 • zabudowę mieszkaniową,
 • infrastrukturę energetyczną, w tym sieciowe systemy energetyczne,
 • transport,
 • gospodarkę odpadami i gospodarkę wodno-ściekową,
 • przemysł i usługi;

w jej wyniku określono:

 • końcowe zużycie energii w mieście: 4 068 GWh/rok,
 • całkowitą emisję dwutlenku węgla CO2: 1 600 Gg CO2/rok,
 • produkcję energii ze źródeł odnawialnych: 93 MWh/rok.

Określenie celów strategicznych i szczegółowych PGN

 • zwiększenie efektywności wykorzystania i wytwarzania energii,
 • efektywne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • kompleksowe zarządzanie i rozwój infrastrukturą miasta ukierunkowane na niskoemisyjność,
 • wprowadzenie niskoemisyjnych wzorców konsumpcji energii i jej nośników.

Listę projektów do realizacji do roku 2020

W ramach opracowania Kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowiec, wyłoniono działania zaplanowane przez Władze Miasta oraz projekty innych interesariuszy w tym:

 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych podlegających MZBM w Sosnowcu
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych podlegających MZZL w Sosnowcu
 • Termomodernizacja budynków dydaktyczno-oświatowych stanowiących własność gminy Sosnowiec
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy Sosnowiec
 • Termomodernizacja budynków pomocy społecznej będących własnością gminy Sosnowiec
 • Termomodernizacja budynków zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
 • Termomodernizacja budynków służby zdrowia stanowiących własność gminy Sosnowiec
 • Termomodernizacja budynków będących w administracji samorządu województwa i administracji rządowej
 • Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych
 • Termomodernizacja pozostałych budynków mieszkalnych należących do wspólnot mieszkańców
 • Termomodernizacja budynków spółdzielni mieszkaniowych
 • Termomodernizacja budynków indywidualnych + zmiana źródła zasilania w ciepło
 • Termomodernizacja budynków należących do przedsiębiorstw i podmiotów prowadzących działalność produkcyjno-usługową
 • Montaż/instalacja efektywnego oświetlenia w gminie Sosnowiec
 • Budowa i/lub modernizacja infrastruktury ciepłowniczej Tauron Ciepło
 • Budowa/modernizacja infrastruktury ciepłowniczej SCE Jaworzno III Sp. z o.o.
 • Budowa/modernizacja infrastruktury ciepłowniczej Veolia Chrzanów Sp. z o.o.
 • Budowa/modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Miasta Sosnowiec
 • Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej inwestycja Tramwaje Śląskie S.A.
 • Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca

Etap I: Zakup ekologicznego taboru niskopodłogowego

Etap II: Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je dróg rowerowych

 • Promowanie gospodarki niskoemisyjnej
 • Planowanie energetyczne
 • Zamówienia publiczne uwzględniające kryteria niskoemisyjności
 • Zarządzanie zużyciem i zakup energii w obiektach gminnych
 • System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II

Całkowite wydatki na realizację projektów wskazanych w PGN w latach 2015-2020 wyniosą łącznie ponad 3 517 mln PLN, z czego Miasto Sosnowiec i jednostki mu podległe poniosą ok. 2 562 mln PLN (w tym 2 175 mln infrastruktura drogowa). Pozostała kwota pochodzić będzie głównie ze środków osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, zainteresowanych realizacją projektów wskazanych w PGN. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż planowane przez Miasto inwestycje oparte są w znaczącej części na finansowaniu ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W związku z powyższym wkład własny miasta wyniesie ok. 400-500 mln PLN w zależności od wielkości pozyskanego dofinansowania.

Przewidywane efekty realizacji przyjętego planu w roku 2020

W wyniku realizacji zadań objętych powyżej podaną listą projektów określono efekty PGN:

 • końcowe zużycie energii w mieście: 3 839 GWh, ograniczenie o ok. 5,6 %,
 • całkowitą emisję dwutlenku węgla CO2: 1 517 Gg/rok, ograniczenie o ok. 5,2 %,
 • produkcję energii ze źródeł odnawialnych: 104,5 GWh/rok, wzrost o ok. 2,7 %.

Pliki do pobrania:

Kontakt w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowca

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska – Referat Energetyki Komunalnej (WGK/REK)
ul. Ignacego Mościckiego 14
tel.: (32) 296 07 71–73
e-mail: wgk.energia@um.sosnowiec.pl

Back to top