– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowiec do roku 2030

Miasto Sosnowiec posiada „Kompleksowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowiec” (KPGN 2015) przyjęty uchwałą Nr 93/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. (z późn. aktualizacjami).

W 2021 roku Prezydent Miasta Sosnowca przystąpił do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowiec do roku 2030 (PGN 2021) stanowiącego aktualizację KPGN 2015. W ramach prac opracowano także Raport z realizacji KPGN 2015 wg stanu na rok 2020.

Wg stanu na rok 2020 zadania wyznaczone w ramach KPGN 2015 zostały w zdecydowanej większości zrealizowane zgodnie zamierzeniami.

Realizacja zadań jw. pozwoliła na:

 • zmniejszenie zużycia energii w Sosnowcu o ok. 122 658 MWh/rok, co stanowi ok. 53% realizacji założonego celu,
 • redukcję emisji CO2 o ok. 56 652 Mg/rok, co stanowi ok. 68% realizacji założonego celu.

Efekty realizacji projektów jw. pozwoliły na ograniczenie zużycie energii oraz emisję CO2 na terenie Sosnowca o ok. 2% w porównaniu z rokiem bazowym 2013.

PGN 2021 zawiera listę działań/projektów, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia założonych celów: głównego, strategicznych i szczegółowych, jak również da możliwość określenia celów ilościowych. Na podstawie zadeklarowanych przez interesariuszy, w ankietach, preferowanych działań oraz na podstawie analizy możliwych kierunków interwencji określono listę projektów do realizacji do roku 2030. Niniejszy PGN 2021 przedstawia kontynuację działań niskoemisyjnych, zgłoszonych w KPGN 2015 oraz nowe projekty zgłoszone przez Interesariuszy.

Podstawowe kierunki działań wyznaczone do kontynuacji w PGN 2021 obejmują:

 • termomodernizację budynków mieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej, połączoną ze zmianą sposobu ogrzewania (likwidacja nieefektywnych źródeł węglowych);
 • budowę małej kogeneracji;
 • zabudowę odnawialnych źródeł energii;
 • budowę/modernizację infrastruktury ciepłowniczej, podłączanie nowych odbiorców;
 • rozbudowę sieci gazowej, podłączenie nowych odbiorców;
 • budowę/modernizację infrastruktury elektroenergetycznej;
 • modernizację oświetlenia ulicznego;
 • modernizacja i rozwój infrastruktury autobusowo-tramwajowej wraz z zakupem taboru autobusowego i tramwajowego;
 • budowa i przebudowa infrastruktury drogowej;
 • kontynuacja stosowania dopłat/dotacji przy wymianie starych pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne oraz zastosowanie OZE;

Wyżej wymienione działania służą osiągnięciu, następujących w PGN 2021, strategicznych celów rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Sosnowca (będących kontynuacją celów przyjętych w KPGN 2015):

 • Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta.
 • Efektywne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta.
 • Kompleksowe zarządzanie i rozwój infrastruktury miasta ukierunkowane na niskoemisyjność.
 • Wprowadzenie niskoemisyjnych wzorców konsumpcji energii i jej nośników we wszystkich sektorach gospodarki miasta.

Wyniki inwentaryzacji bazowej w 2020 r. wskazują na:

 • zużycie energii na terenie Sosnowca w kategorii budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł na poziomie 2 884 GWh/rok;
 • zużycie energii na terenie Sosnowca w kategorii transport na poziomie 1 447 GWh/rok;
 • emisję CO2 na terenie Sosnowca w kategorii budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł na poziomie 1 231 tys. MgCO2/rok;
 • emisję CO2 na terenie Sosnowca w kategorii transport na poziomie 375 tys. MgCO2/rok;
 • produkcję energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 107 GWh/rok, co stanowi ok. 2,48% energii zużywanej w mieście.

Na podstawie tak opracowanej bazy danych wyznaczono prognozę stanu na rok 2030, biorąc pod uwagę realizację inwestycji zadeklarowanych przez gminę i interesariuszy niniejszego Planu.

Cele ilościowe Planu dla roku 2030 z uwzględnieniem rozwoju miasta na poziomie:

 • zużycie energii na terenie Sosnowca w kategorii budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł na poziomie 2 672 GWh/rok;
 • zużycie energii na terenie Sosnowca w kategorii transport na poziomie 1 681 GWh/rok;
 • emisję CO2 na terenie Sosnowca w kategorii budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł na poziomie 1 110 tys. MgCO2/rok;
 • emisję CO2 na terenie Sosnowca w kategorii transport na poziomie 434 tys. MgCO2/rok;
 • produkcję energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 111 GWh/rok, co może stanowić ok. 2,55% zużywanej w mieście energii.

W wyniku realizacji głównych celów i kierunków strategicznych ujętych w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowiec”:

 • końcowe zużycie energii w roku docelowym 2030 na terenie miasta w kategorii budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł spadnie o ok. 7,7%, tj. o ok. 223 GWh w stosunku do stanu z 2013 r. oraz o ok.7,3% w porównaniu z 2020 r.
 • redukcja emisji CO2 w roku docelowym 2030 na terenie miasta w kategorii budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł wyniesie ok. 14%, tj. ok. 183 tys. Mg w stosunku do roku 2013 oraz ok. 10% w porównaniu z 2020 r.;
 • produkcja energii z OZE w roku docelowym 2030 na terenie miasta wzrośnie o ok. 16,4%, tj. 18 GWh w stosunku do stanu z 2013 r. oraz o 3,4% w porównaniu z 2020 r.

Wymienione efekty przedstawiono na wykresach poniżej.

Zmiana zużycia energii końcowej na terenie Sosnowca kategorii budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł

Zmiana emisji CO2 na terenie Sosnowca kategorii budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł

Zmiana produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Sosnowca


 

 

Pliki do pobrania:

Kontakt w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowca

Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK)
ul. Mościckiego 14/pok.413
tel. 322960772/773
e-mail: komunalny@um.sosnowiec.pl

Back to top