– Walka ze smogiem

Największym problemem dla jakości powietrza na terenie miasta jest występowanie, w szczególności w sezonie grzewczym, ponadnormatywnych stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu i tlenków azotu

Źródłem emisji tych zanieczyszczeń jest spalanie w piecach i kotłach domowych paliw stałych, a także środki transportu i przemysł. Konieczne zatem jest podejmowanie szeroko zakrojonych działań mających wpływ na ograniczenie niskiej emisji. Poniżej przedstawiono m.in. aktualne możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego do realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Pył PM10 jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych, zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które docierają do górnych dróg oddechowych i płuc. Może to powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Pył może zawierać także substancje toksyczne. Z obserwacji wynika, że wysokie stężenia pyłu PM10 w województwie śląskim, które nawet kilkukrotnie przekraczają średnie dobowe wartości dopuszczalne, występują głównie w miesiącach zimowych. Jest to związane m.in. z okresem grzewczym. Wielu mieszkańców pali w piecach śmieciami i do atmosfery wydostają się trujące substancje chemiczne. Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca oraz układu oddechowego, a także osoby starsze i dzieci.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte na czas przekroczeń poziomu alarmowego:

  • W przypadku poziomu 200–300 µg/m3 stężenia dobowego PM10 unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, a pozostałe osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.
  • W przypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10 najbardziej narażone grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.
Back to top