– Rady Dzielnic

Zgodnie z „Ustawą o samorządzie gminnym”, gmina może tworzyć jednostki pomocnicze. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

W Sosnowcu działa Rady Dzielnicy Maczki

Do kompetencji Rady należy m.in.

  • współpraca z Radą Miejską i Prezydentem Miasta we wszystkich sprawach związanych z dzielnicą,
  • inicjowanie i wspieranie lokalnych przedsięwzięć organizacyjnych i gospodarczych,
  • organizowanie zbiorowego życia mieszkańców dzielnicy,
  • współdziałanie z Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu i porządku,
  • sygnalizowanie Radzie Miejskiej i Prezydentowi Miasta nieprawidłowości w funkcjonowaniu służb komunalnych oraz realizacji zadań i inwestycji miejskich,
  • ścisła współpraca z radnymi okręgu.
Back to top