– Bezpieczeństwo w mieście

Kwalifikacja wojskowa 2024

Monitoring miejski i bezpieczeństwo

Klauzula monitoringu

Informacja dot. monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Urząd Miejski w Sosnowcu na terenie Miasta Sosnowca na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, tel. 515 041 778 lub 32 296 0 687.
 3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
  Administrator prowadzi monitoring wizyjny, który obejmuje swym zasięgiem teren określony w załączonym do niniejszej klauzuli wykazem kamer. Powyższe ma na celu zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 4. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
  Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie pomocy technicznej.
 5. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 6. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
 7. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych?
  Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Pliki do pobrania:

 

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

W związku z ogłoszeniem w dniu 1 marca 2024 r. treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2024 r. poz. 290) zachęcamy do zapoznania się z sygnałami alarmowymi i komunikatami ostrzegawczymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystywane w sytuacji rzeczywistego zagrożenia lub w celu przeprowadzenia treningów lub ćwiczeń.

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych jest możliwe po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej.

Ogłoszenie zawiera informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia i jest przekazywane do publicznej wiadomości z minimum 24-godzinnymwyprzedzeniem, za pośrednictwem środków masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Pamiętaj:

 • jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, upewnij się, czy nie został przekazany komunikat o ćwiczeniu na stronie internetowej urzędu gminy, miasta lub starostwa powiatowego;
 • jeśli to nie są ćwiczenia włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami;
 • sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie;
 • gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się;
 • nie wpadaj w panikę, myśl i działaj świadomie.

SYGNAŁY ALARMOWE

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Back to top