– Darmowa pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym nieodpłatna mediacja) oraz edukacja prawna

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatną mediację przyjmowane są:

 • telefonicznie pod nr tel. 502 050 908 w następujących dniach i godzinach (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy):

poniedziałek  w godz. 7.30 – 18.00,

wtorek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 15.30,

piątek w godz. 7.30 – 13.00;

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE SOSNOWCA W 2024 ROKU

Harmonogram obowiązujący tylko w marcu od dnia 04.03.2024 do dnia 25.03.2024.

 INFORMACJE OGÓLNE

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji można korzystać na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 •  nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie (w tym nieodpłatna mediacja) przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku składa oświadczenie, formularz i wniosek dotyczący pomocy de minimis.

Dokumenty te należy przesłać na adres e-mail: npp@um.sosnowiec.pl (dopiero po ich sprawdzeniu i weryfikacji możliwe będzie zapisanie osoby na poradę prawną).

Informacja dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku (pomoc de minimis):

Pomoc udzielana osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis, wobec czego osoba ta przed skorzystaniem z wyżej wymienionej pomocy jest zobowiązana do:

 • złożenia wniosku o udzielenie pomocy,
 • złożenia oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis,
 • złożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dopiero po dostarczeniu poprawnie wypełnionych wyżej wymienionych dokumentów pracownik urzędu skontaktuje się z osobą uprawnioną w celu ustalenia terminu i godziny porady.

Po udzielonej poradzie prawnej wydane zostanie beneficjantowi zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de mininis.

Informujemy, że:

 • pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym, aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy). Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.
 • pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa (w tym nieodpłatna mediacja) dla osób ze znaczną niepełnosprawnością oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się:

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, jak również osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania lub
w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Aby skorzystać ze szczególnej formy porady (poza punktem lub na odległość) i otrzymać informację o dostępnych terminach, należy złożyć podpisane oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór poniżej).

Możliwość wyrażenia opinii na temat przeprowadzonej porady prawnej:

Po udzielonej poradzie prawnej osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię na temat udzielonej jej porady wypełniając tzw. “Kartę Pomocy B”.

Ww. opinię można:

 • wrzucić do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w punkcie poradnictwa,
 • przekazać ją drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu (e-mail: npp@um.sosnowiec.pl),

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4. nieodpłatną mediację,

5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 •  działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 • nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

  Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej,

4. przeprowadzenie mediacji,

5. udzielnie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

LINK DO STRONY DARMOWA POMOC PRAWNA PROWADZONEJ PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Oświadczenie osoby uprawnionej do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

KARTA POMOCY

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

RODO – Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

 

 

Back to top