– Program Czyste Powietrze

W dniu 22.12.2023 r. (piątek) Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Centrum Informacji Miejskiej będą nieczynne. Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja Zgonów będzie czynna w godzinach 7.30-13.00.

Pliki do pobrania:

Gmina Sosnowiec 4 grudnia 2020 r. zawarła porozumienie w/s współpracy z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie wdrażania Programu Czyste Powietrze, który jest dedykowany właścicielom domów jednorodzinnych realizującym przedsięwzięcia niskoemisyjne tj. wydatki związane z dociepleniem budynku i wymianą urządzenia grzewczego.

Zasady dofinansowania obejmują dwie grupy beneficjentów uprawnione do dofinansowania o różnej wysokości:

 1. Podstawowe dofinansowanie dla osób mających roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł.
 2. Podwyższony poziom dofinansowania dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1969 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku korzystania ze zwiększonego poziomu dofinansowania konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o dochodach potwierdzającego spełnianie kryteriów. Zaświadczenia takie są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia winien być złożony na obowiązującym druku. Zaświadczenie jest wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Do zadań Gminy w ramach Programu „Czyste Powietrze” będzie należało:

 • udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym,
 • podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być objęci dofinansowaniem,
 • wsparcie Wnioskodawców o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań Programu,
 • zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika gminy, który będzie informował i pomagał przy wypełnianiu wniosków,
 • przekazywanie do WFOŚ wniosków składanych przez Wnioskodawców w Gminie,
 • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym poprawnym wypełnieniu wniosków itp.

WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, pokryje koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach Porozumienia, w ten sposób, że:

 1. Gmina otrzyma kwotę w wysokości 100 zł za wniosek z podwyższonym poziomem dofinansowania zawierający Zaświadczenie wydane przez Gminę przekazany do WFOŚiGW;
 2. Gmina otrzyma kwotę w wysokości 50 zł za wniosek z podwyższonym poziomem dofinansowania zawierający Zaświadczenie wydane przez inną gminę z uwagi na fakt że adres zamieszkania Wnioskodawcy jest inny niż położenie budynku;
 3. Gmina otrzyma kwotę w wysokości 50 zł za wniosek z podwyższonym poziomem dofinansowania zawierający Zaświadczenie wydane przez Gminę, złożony do WFOSiGW bez pośrednictwa Gminy.

Aktualnie odbywają się szkolenia pracowników Gminy w zakresie Programu „Czyste Powietrze” przewidywany termin uruchomienia wsparcia dla mieszkańców Sosnowca zainteresowanych Programem to luty 2021 r.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” będzie można składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami, ul. Mościckiego 14, pok. 107 i 109.

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 4.6 Czyste Powietrze. 4.6.1 Czyste Powietrze.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 30 czerwca w sosnowieckiej Mediatece. Początek godz. 17.00.

Ponadto w styczniu 2021 r. zostanie ogłoszony regulamin naboru wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 4.6 Czyste Powietrze: Wymiana i modernizacja indywidualnych źródeł ciepła dla beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego, grupa docelowa osoby fizyczne. Nabór wniosków luty-kwiecień 2021 r. Nabór dotyczy gmin: Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Godów, Katowice, Knurów, Myszków, Pszczyna, Rybnik, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Żory, Żywiec, wytypowanych ze względu na występowanie w nich złej jakości powietrza.

Gmina Sosnowiec planuje wystąpienie z wnioskiem konkursowym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczącym realizacji poddziałania 4.6.1 Czyste Powietrze w Gminie Sosnowiec – konkurs RPO WSL 2014-2020.

Omawiane poddziałanie przewiduje wymianę na terenie Sosnowca urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne charakteryzujące się minimalnym standardem efektywności energetycznej. Przed przystąpieniem do konkursu należy przeprowadzić nabór zgłoszeń mieszkańców Sosnowca zainteresowanych programem, a następnie przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Obecna alokacja środków dla Miasta Sosnowiec, w ramach poddziałania 4.6.1 wynosi: 1 755 247,86 EUR. Gmina zamierza ubiegać się o pełną wysokość dofinansowania.

Aktualnie rozpoczęto procedurę zamówień publicznych w celu wyłonienia operatora Programu. Szczegółowe terminy naboru wniosków zostaną ogłoszone niezwłocznie po ich ustaleniu.

Uchwała antysmogowa dla woj. śląskiego obowiązująca od 1 września 2017 r.

Przypomina się również, że uchwała antysmogowa dla woj. śląskiego nakłada na mieszkańców obowiązki związane z wymianą kotłów grzewczych opalanych paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet na kocioł klasy 5 lub ECODESIGN lub inne ekologiczne systemy grzewcze (podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, elektryczne z wykorzystaniem OZE itp.).

W zależności od daty produkcji kotła obowiązują następujące terminy:

 • termin do końca roku 2021 w przypadku kotłów pozaklasowych, >10 lat od daty produkcji,
 • termin do końca roku 2023 w przypadku kotłów pozaklasowych, 5-10 lat od daty produkcji,
 • termin do końca roku 2025 w przypadku kotłów pozaklasowych, <5 lat od daty produkcji,
 • termin do końca roku 2027 w przypadku kotłów klasy 3 lub 4.

W nowych budynkach można instalować kotły na paliwo stałe klasy 5 lub ECODESIGN.

Wobec powyższego zachęca się wszystkich mieszkańców do korzystania z udostępnianych programów pomocowych w celu dostosowania użytkowanych systemów grzewczych do obowiązujących przepisów.

Uwaga! Informacje szczegółowe można uzyskać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami, ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu, pok. 106, 107, 109 (I piętro).
Osobistą wizytę w Wydziale należy wcześniej umówić telefonicznie, tel. 32 296 05 74, 32 296 08 25, 32 296 08 24, e:mail: srodowisko@um.sosnowiec.pl.

 

Nabór wykonawców w ramach projektu grantowego pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca”

Aktualizacja

Urząd Miejski w Sosnowcu wraz z Operatorem projektu firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach projektu pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze – konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) – formuła grantowa.

Firmy zainteresowane zapraszamy do składania ofert. Oferty należy złożyć bądź wysłać na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O., 41 -940 Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 2F budynek C. Z dopiskiem „Oferta Wykonawcy projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca”. 

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Projektu.

W celu spełnienia kryterium zgłoszenia, tj. formalnego wpisania na listę niezbędne będzie dostarczenie następujących dokumentów:

dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym: KRS / wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia zgłoszenia wykonawcy),
dokumentacja potwierdzającą przygotowanie zawodowe osób skierowanych do realizacji robót budowlanych i montaży źródeł ciepłą objętych projektem oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu (np. certyfikaty ze szkoleń, świadectwa ukończenia szkoły technicznej itp.)
aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50 000 PLN.
Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.


Regulaminu projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca”

https://niskaemisja.ekoscan.pl/


Ponadto wszelkie informacje udzielane są przez Operatora Programu pod numerem telefonu 48 504 218 836 , 48 792 243 029 lub e-mail: sosnowiec@ekoscan

Back to top