– Karta Nowego Mieszkańca

Regulamin Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca wydawanej w ramach akcji „Zamieszkaj w Sosnowcu”

 1. Sosnowiecka Karta Nowego Mieszkańca wydawana jest przez Urząd Miejski w Sosnowcu (zwany dalej „Wydawcą”) z siedzibą przy al. Zwycięstwa 20; 41-200 Sosnowiec, NIP 644-001-51-67, REGON 000-515-885 w ramach akcji „Zamieszkaj w Sosnowcu”. Celem akcji jest promowanie oferty kulturalno-sportowej miejskich jednostek.
 2. Sosnowiecka Karta Nowego Mieszkańca uprawnia do:
  • 50% zniżki w miejskich jednostkach kultury (posiadaczowi Karty przysługuje jednorazowy zakup jednego biletu ze zniżką na wydarzenie kulturalne w danej instytucji),
  • zakupu za 1 zł biletów wstępu do obiektów Sosnowieckiego MOSIR-u.
   Oferta nie dotyczy wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne w obiektach MOSIR-u i w miejskich jednostkach kultury.
 3. Nośnikiem identyfikującym uczestnika programu jest plastikowa karta posiadająca indywidualny numer, datę ważności, imię i nazwisko posiadacza Karty, wydana przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Sosnowcu.
 4. Użytkownikiem Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Karta Nowego Mieszkańca wydawana jest jednorazowo i bezpłatnie.
 6. Karta Nowego Mieszkańca jest ważna od momentu jej otrzymania przez okres jednego roku, z zastrzeżeniem, że posiadacze kart wydawanych od dnia 1 kwietnia 2019 roku do 1 czerwca 2021 roku z uwagi na okresowe zamknięcie obiektów miejskich związane z trwającym stanem epidemii mają możliwość przedłużenia ich ważności o okres 6 miesięcy, liczony od dnia prolongaty przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć takiego przedłużenia osobiście, w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
  w Sosnowcu (pok. 111 tel. 32 296-05-78), mieszczącym się w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec w okresie pomiędzy 1 lipca 2021 roku
  a 31 grudnia 2021 roku.
 7. Dystrybucję Karty Nowego Mieszkańca prowadzi: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (pok. 111 tel. 32 296-05-78), mieszczący się w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec.
 8. Warunki otrzymania Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca:
  • zameldowanie się na stałe (począwszy od 4 stycznia 2016 r.) w granicach administracyjnych miasta Sosnowca osób dotychczas zameldowanych na terenie innych gmin,
  • karta wydawana jest z chwilą zakończenia procedury meldunkowej,
  • w przypadku osób niepełnoletnich Karta wydawana jest rodzicom lub prawnym opiekunom,
  • odbiór Karty przez mieszkańca jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca oraz dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Urząd Miejski w Sosnowcu z siedzibą przy al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec w celu otrzymania i korzystania z Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca. Posiadacz karty ma prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
 9. Karta Nowego Mieszkańca wydawana jest dla 1 osoby. Zabrania się sprzedaży czy udostępniania Karty osobom trzecim. Karta uznawana jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 10. Szczegóły zniżek i rabatów oferowanych przez miejskie jednostki oraz partnerów akcji mieszkańcom Sosnowca na podstawie Karty Nowego Mieszkańca znajdują się na stronie: www.sosnowiec.pl.
 11. Wydawca Karty zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu.

Wykaz placówek, w których można korzystać z Karty Nowego Mieszkańca

Obiekty sportowe:

Obiekty kulturalne:

Informacja o przetwarzaniu danych

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy al. Zwycięstwa 20.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Można się z nią skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu: 515-041-778 lub 32-296-0-687.
 3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe
  Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizacji zadania w interesie publicznym na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 18 Ustawy o samorządzie gminnym
  z dn. 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) dotyczącego promocji gminy, w szczególności dla celów otrzymywania i korzystania z Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca.
 4. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów otrzymywania i korzystania z Sosnowieckiej Karty Nowego Mieszkańca.
 5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe
  Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe
  Pani/Pana dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miejskim danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, i w tym przypadku wynosi 5 lat.
 7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
 8. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych
  Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 9. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Back to top