– Dzienny Domu Opieki Medycznej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim wznowił działalność

Zapraszamy na bezpłatne turnusy do „dziennego sanatorium” w Sosnowieckim Szpitalu dla mieszkańców Zagłębia!

Aktualnie trwa rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu, gdzie można BEZPŁATNIE doleczyć się dzięki codziennej opiece od poniedziałku do piątku świadczonej przez profesjonalny zespół terapeutyczny m.in.:

✓ opiekę pielęgniarską, psychologiczną, logopedyczną, wsparcie opiekuna medycznego, a także porady dietetyka
✓ kompleksową codzienną rehabilitację i terapię zajęciową
✓ konsultacje i opiekę lekarza geriatry, lekarz rehabilitacji medycznej i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
✓ edukację pacjentów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji
✓ wyżywienie i w razie potrzeby (decyduje lekarz) transport do i z DDOM

Zachęcamy do kontaktu w sprawie rekrutacji pacjentów: dr n. o zdr. Anna Pisany – Syska, tel. 782-515-101 lub DDOM wew. 32 4130 562.

1. Grupę docelową stanowią osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące lub pracujące na terenie podregionu sosnowieckiego.

2. Wsparcie dotyczy do osób niesamodzielnych, w tym w szczególności osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

3. Świadczenia w DDOM udzielane są pacjentom wymagającym ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

4. Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów do domu opieki medycznej to: poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego – co będzie oceniane w momencie kwalifikacji do objęcia opieką.

5. Do dziennego domu opieki medycznej mogą być przyjęci: pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;  pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

6. Ze względu na charakter opieki świadczonej w dziennym domu opieki medycznej, ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu – świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

7. Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania (załącznik nr 1) oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (załącznik nr 2). Skierowanie do dziennego domu opieki medycznej wydaje: – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego; – w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

8. Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny – wynosi co najmniej 30 dni roboczych w celu osiągniecia poprawy stanu zdrowia w godz. 7.30-15.30 / preferowany dojazd we własnym zakresie, dowóz w uzasadnionych przypadkach po indywidualnym ustaleniu /

Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach dziennego domu opieki medycznej będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Nie warto zwlekać ze zgłoszeniem, bo zabraknie miejsc!

Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych. Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Back to top