– Wakacyjne dyżury przedszkoli

Wydział Edukacji UM przedstawił organizację pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2022 roku.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 1. Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich będą wydawać rodzicom deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym w terminie 16 – 20.05.2022 r.
 2. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały w/w deklaracje od dnia 23.05.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. Wraz z deklaracją rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego”.
 3. 3 czerwca b.r. o godz. 15.30  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.
 • Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec przedstawione są na końcu niniejszego tekstu.
 • Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
 • Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.
 • Rodzic dziecka uczęszczającego do placówki wyłączonej z dyżuru sam decyduje o tym, do którego przedszkola oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.
 • Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
 • We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
 • Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

– rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

– rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

– wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

– orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

– objęcie kandydata pieczą zastępczą;

– pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

 • Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona „Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym”.
 • Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem – pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
 • Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.
 • Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg ustalonego na wstępie harmonogramu.
 • O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki   i potrzeb Rodziców.
 • W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2021/2022

Przedszkole Miejskie nr 12 01.07.2022 r.- 31.08.2022 r.
Przedszkole Miejskie nr 29 01.07.2022 r.-31.08.2022 r.
Przedszkole Miejskie nr 40 01.07.2022 r.-31.08.2022 r.
Przedszkole Miejskie nr 47 01.08.2022 r.-31.08.2022 r.
Przedszkole Miejskie nr 51 w Zespole Szkół nr 2 01.07.2022 r.-31.08.2022 r.
Przedszkole Miejskie nr 59 01.07.2022 r.-31.08.2022 r.

 

 

Back to top