– „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie” – ruszył nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków do Programów realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Forma i zakres pomocy

Mieszkanie dla absolwenta

Celem Programu jest zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności poprzez dofinansowanie kosztów wynajęcia mieszkania ponoszonych w okresie 36 miesięcy. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością,  która spełnia następujące warunki:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Realizatorem Programu jest Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, pokój nr 126, telefon 32 296 22 23, 32 296 22 71

Dostępne mieszkanie

Celem Programu jest zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych poprzez dofinansowanie kosztów zmiany niedostępnego mieszkania. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

  • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Realizatorem Programu jest Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Sosnowiec, ul. ul. 3 Maja 33, pokój nr 429, telefon 32 296 23 16,

 

 

Back to top