Głównym celem Pr" />

– „Opieka wytchnieniowa” – trwa nabór wniosków

Trwa nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.      dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2.      osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a)      orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. A, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn.zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2A lub 2B 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
W związku z ogłoszonym przez Panią Marlenę Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, uprzejmie informujemy, że Gmina Sosnowiec będzie aplikowała o środki finansowe Funduszu Solidarnościowego w ramach ww. Programu.