– Program wyrównywania różnic między regionami – informacja dla osób niepełnosprawnych

W dniu 29.03.2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Sosnowcu będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego Rejestracja Zgonów będzie czynna w godzinach 7:30-13:00. W dniach 29-30.03.2024 r. Centrum Informacji Miejskiej będzie nieczynne.

PROCEDURA NABORU WYSTĄPIEŃ O DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU CELOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PN.: „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” W 2023 R.

I. REALIZATOR PROGRAMU NA TERENIE MIASTA SOSNOWIEC

Urząd Miasta Sosnowiec – Wydział Zdrowia;
ul. 3 Maja 33

41 – 200 Sosnowiec

tel. 32 296 23 16, 32 296 23 03

e-mail: zdrowie@um.sosnowiec.pl

II.      PRZEDMIOT PROGRAMU

Dofinansowaniem ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu mogą zostać objęte następujące obszary:

1)     obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)     obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3)     obszar D – likwidacja barier transportowych;

4)     obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

5)     obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

III.        ADRESACI PROGRAMU

1.    obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub

środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom

niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2.    obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3.    obszaru D (likwidacja barier transportowych):

a)     placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b)     jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c)      gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

4.    obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

5.  obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty

IV.INTENSYWNOŚĆ POMOCY

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

obszar B – do 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
obszar  C – do 45% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
obszar D – do 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, w przypadku warsztatów terapii zajęciowej intensywność pomocy wynosi 80%;
obszar F – do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
obszar  G – do 25% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu.
V. WARUNKI BRZEGOWE I WSKAŹNIKI KOSZTÓW OBOWIĄZUJĄCE W PROGRAMIE  W 2023 ROKU

1.      obszar B – do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2.      obszar C – do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3.      obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a.         135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b.         110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami
9-cio miejscowymi,

c.         330.000,00 zł dla autobusów;

4.    obszar F – do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

5.    w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

VI.        TRYB SKŁADANIA I PROCEDOWANIA WYSTĄPIEŃ

1.    Projektodawca składa wystąpienie do Realizatora w następujących  obszarach wsparcia: B,C,D,F i G.

2.    Realizator ocenia wystąpienia Projektodawców  pod względem formalnym i merytorycznym.

3.    W przypadku wystąpień niekompletnych Realizator wzywa Projektodawcę do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni.

4.    Wystąpienia z negatywną oceną formalną lub merytoryczną są archiwizowane przez Realizatora.

5.    Wystąpienia ocenione pozytywnie są składane przez Realizatora do Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach.

6.    W przypadku przyznania przez PFRON środków finansowych, Realizator zawiera umowę lub porozumienie dotyczące projektu zgłoszonego przez Projektodawcę.

VII.        TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WYSTĄPIEŃ
Wystąpienia dot.  obszarów  B, C, D, F, G  programu należy składać  w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. 3 Maja 33, pokój nr 329
(2 piętro) do dnia  23 stycznia 2023 roku.

Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Realizatora:

·         Janusz Kucharski, tel. 32 296 23 16; 506 617 616;
e-mail: j.kucharski@um.sosnowiec.pl

·         Patrycja Kowalczyk, tel. 32 296 23 03; e-mail: zdrowie@um.sosnowiec.pl

Szczegółowe informacje dot. programu

Wzór wystąpienia (DOCX,90 KB)

Back to top