– Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Miasta Sosnowca

Do 16 listopada trwa nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Miasta Sosnowca.

Nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Miasta Sosnowca jest prowadzony:

  • w terminie do 16 listopada 2023 roku – dotyczy wniosków formułowanych w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 października 2023 roku,
  • w terminie 30 dni od dnia osiągnięcia wyniku sportowego – dotyczy wniosków przygotowanych na podstawie wyników sportowych osiągniętych po 31 października 2023 roku.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:

  • zawodnik, który osiągnął określony Regulaminem wynik sportowy albo
  • trener prowadzący szkolenie zawodników, którzy wywalczyli osiągnięcie wskazane w Regulaminie.

W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu działają przedstawiciele ustawowi (rodzice).

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (ulica 3 Maja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30).

Formularz wniosku o przyznanie nagrody dostępny jest:

  • w sekretariacie MOSiR Sosnowiec,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w zakładce: „Wnioski do pobrania”: https://www.bip.um.sosnowiec.pl/m,6170,wnioski-do-pobrania.html,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Sosnowiec w zakładce: „Nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów”: https://bip.mosir.sosnowiec.pl/menu-przedmiotowe/nagrody-i-wyroznienia-dla-zawodnikow-i-trenerow.html,
  • na stronie internetowej www.mosir.sosnowiec.pl w zakładce „Stypendia, Nagrody i wyróżnienia”: https://www.mosir.sosnowiec.pl/stypendia/nagrody-sportowe-1.html .

Do wniosku o przyznanie nagrody należy załączyć:

  • uwierzytelnioną informację na temat wyniku sportowego będącego podstawą ubiegania się o nagrodę (wzór informacji stanowi  załącznik do wniosku o przyznanie Nagrody Sportowej Miasta Sosnowca),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100); uiszczenia opłaty skarbowej należy dokonać w samoobsługowym opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu albo za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: 68 1020 2313 0000 3402 0579 4997, w tytule przelewu podając rodzaj sprawy i kogo ona dotyczy.

Szczegółowych informacji na temat Nagród Sportowych Miasta Sosnowca udziela Zespół do spraw Stypendiów i Nagród Sportowych (Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy mjr. H. Hubala – Dobrzańskiego 99 A w Sosnowcu): Pani Marta Cupiał (tel. 504 432 591) oraz Pani  Krystyna Turek (tel. 512 999 069).

 

Back to top