– Wakacyjne dyżury przedszkoli

Wydział Edukacji UM przedstawił organizację pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2024 roku.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 • Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich będą wydawać rodzicom deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym w terminie 16 – 22.05.2024 r. Deklaracji nie należy drukować samodzielnie, zostanie ona opieczętowana i wydana rodzicom przez Placówkę.
 • Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały w/w deklaracje od dnia 23.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. Wraz z deklaracją rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego”.
 • 7 czerwca b.r. o godz. 14.00 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.

 

 • Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec umieszczone są poniżej.
 • Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
 • Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.
 • Rodzic dziecka uczęszczającego do placówki wyłączonej z dyżuru sam decyduje o tym, do którego przedszkola oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.
 • Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
 • We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
 • Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

– rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,

– rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci),

– orzeczenie o niepełnosprawności kandydata,

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

– objęcie kandydata pieczą zastępczą,

– pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin,

– rodzice pracujący zawodowo.

 • Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona “Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym”.
 • Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem – pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do sosnowieckiej placówki publicznej w bieżącym roku szkolnym.
 • Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.
 • Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg ustalonego na wstępie harmonogramu.
 • O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki   i potrzeb rodziców.
 • W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola dyżurującego informuje rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie. Równocześnie dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.
 • W przedszkolach sprawdzana będzie frekwencja dzieci. Po trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach dziecko zostanie wykreślone z listy, a na jego miejsce zostanie przyjęty kolejny wychowanek.
 • W kwestiach spornych decyduje dyrektor dyżurującego przedszkola.

Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2023/2024

Przedszkole Miejskie nr 3 – przerwa w dniach 01.07-31.07 2024 r.

Przedszkole Miejskie nr 11 – przerwa w dniach 01.07-31.07 2024 r.

Przedszkole Miejskie nr 14 – przerwa w dniach 01.07-31.08 2024 r.

Przedszkole Miejskie nr 15 – przerwa w dniach 01.07-31.08 2024 r.

Przedszkole Miejskie nr 19 – przerwa w dniach 01.07-31.-08 2024 r.

Przedszkole Miejskie nr 27 – przerwa w dniach 01.07-31.-08 2024 r.

Przedszkole Miejskie nr 29 – przerwa w dniach 12.08-23.08 2024 r.

Przedszkole Miejskie nr 44 – przerwa w dniach 01.07-31.08 2024 r.

Przedszkole Miejskie nr 56 – przerwa w dniach 01.07-31.08 2024 r.

Przedszkole Miejskie nr 57 – przerwa w dniach 08.07-26.07 2024 r.

Back to top