– Pomagasz lub potrzebujesz pomocy? Ви допомагаєте чи потребуєте допомоги?

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu.

Sprawdźcie najważniejsze informacje związane z pobytem w Sosnowcu

 • W województwie śląskim punkt recepcyjny znajduje się w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 20, w którym otrzymacie komplet informacji i pomocy.
 • W Sosnowcu również mamy miejsca dla uchodźców. Zadzwoń – 695 140 020. Wytłumaczymy gdzie należy się udać. W naszych punktach będą bezpieczni.
 • Pamiętaj, że uruchomiliśmy specjalną infolinię dla uchodźców z Ukrainy, w języku ukraińskim: 514 781 706.
 • Jeśli po 24 lutego przyjąłeś pod swój dach uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy to pamiętaj, że są to ludzie, którzy potrzebują opieki i spokoju! Pamiętaj, że są w obcym kraju, którego języka najprawdopodobniej nie znają.
 • Możesz skorzystać ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadzwoń do nas 695 140 733. Jeśli będzie potrzebna pomoc związana ze znalezieniem szkoły, poinformuj o tym. Pracownik MOPS-u przyjedzie i zrobi wywiad w sprawie potrzebnego wsparcia. Możesz także kontaktować się z koordynatorem ds. udzielania pomocy cudzoziemcom: 695 140 736.
 • Uchodźcy z Ukrainy mają zapewniony bezpłatny dostęp do opieki medycznej i służby zdrowia.
 • Pomożemy znaleźć pracę. Powiatowy Urząd Pracy czeka na zgłoszenia osób, które chcą w Sosnowcu podjąć pracę. Wkrótce ruszą również kursy językowe dla dorosłych, którzy szukają pracy.
 • Dzieci z Ukrainy mogą uczęszczać do sosnowieckich szkół. Należy je zgłosić do szkoły najbliżej miejsca zamieszkania. Dla dzieci, które nie mówią w języku polskim, zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe z nauki naszego języka. Uczniowie mogą w szkołach liczyć także na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Po 7 marca uruchamiamy Punkt Konsultacyjny przy ul. Modrzejowskiej 42. Tutaj będzie także konsultant, który będzie udzielał porad z zakresu pośrednictwa pracy. Będzie miał także oferty pracy.
 • Firmy telekomunikacyjne oferują bezpłatne zestawy startowe na rozmowy oraz internet. Trzeba pamiętać, że należy zarejestrować karty (bezpłatnie).
 • Każda obywatel Ukrainy może korzystać z bezpłatnej komunikacji w ramach ZTM oraz Kolei Śląskich i pociągów PKP (2 klasa).
 • Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców/urzędach wojewódzkich/placówkach Straży Granicznej.
 • Całą dobę czynny jest również numer telefonu do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 32 266 52 20, gdzie również można uzyskać najważniejsze informacje w języku polskim.
 • Nie martw się o formalności. Twój dalszy pobyt w Polsce będzie legalny – w najbliższych dniach nie musisz składać żadnych wniosków.
 • Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych

Najważniejsze numery dla uchodźców

 • Infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 32 606 32 32
 • Sosnowiecka infolinia w języku ukraińskim: 514 781 706
 • Pomoc dla Ukraińców w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 695 140 733
 • Koordynator ds. udzielania pomocy cudzoziemcom: 695 140 736
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego 32 266 52 20

Jeśli chcesz dostarczyć dary dla uchodźców lub na Ukrainę, przywieź je do hali sportowej przy Braci Mieroszewskich 91

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl

CHCESZ WYDRUKOWAC I WYWIESIĆ TAKĄ INFORMACJĘ? POBIERZ JĄ TUTAJ

Допомагаєш або потребуєш допомоги? Прочитай!

 • У Сілезькому воєводстві рецепційний пункт знаходиться у місті Катовіце, вул. Віта Ствоша 10, у якому ви отримаєте всю інформацію та допомогу.
 • У Сосновці також маємо місця для біженців. Зателефонуй – 695 140 020. Ми пояснимо, де треба звернутися. У нашіх пунктах вони будуть безпечні.
 • Пам’ятай, що ми пустили в хід спеціальну інфолінію для біженців з України на українській мові 514 781 706
 • Якщо після 24 лютого ти прийняв до себе біженців з огорнутої війною України, пам’ятай, що вони люді, якім треба опікі та спокою. Пам’ятай, що вони у чужому краю, мови якого імовірно не знають.
 • Можеш користуватися підтримкою Міського Центра Соціальної Допомоги. Зателефонуй 695 140 733. Якщо Вам буде потрібна допомога в знаходженні школи, повідомляйте про те. Працівник МЦСД приїде і порозмовляє про потрібну підтримку. Можете також контактуватися з координатором з питань допомоги іноземцям 695 140 736.
 • У біженців з України забезпечений безкоштовний доступ до медичної допомоги та охорони здоров’я.
 • Допоможемо знайти працю. Повітове Управління Праці чекае на заяви людей, які хочут у Сосновці знайти працю. Незабаром будуть стартувати курси вивчення польської мови для дорослих, які шукають працю.
 • Діти з України можуть навчатися у сосновецьких школах. Треба їх подати у школу найближчу від місця перебування. Для дітей, які не говорять польскою мовою, будуть організувати додаткові уроки польської мови. Учні можуть у школах рахуватися на психологічно-педагогічну допомогу.
 • Після 7 березня ми починаємо работу Консультаційного Пункту при вул. Модржеіовської 42. Буде там чекати консультант з питань посередництва праці. У нього будуть і пропозиції праці.
 • Телекомунікаційні компаніі пропонують безкоштовні стартові пакети на розмови та інтернет. Треба пам’ятати, що пакети треба везкоштовно реєструвати.
 • Кожний громадянин України може користуватися безкоштовним транспортом у переїздах ЗТМ (ZTM) та Сілезької Залізниці (Koleje Śląskie) і потягів ПКП (PKP) 2 класс
 • Всіь людям, які втікають з України перед війною, не треба боятися про легальність свого перебування. У найближчі дні не треба складати жодних заяв в Управління у Справах Іноземців, воеводських управліннях та відділах Прикордонної Служби Польщі.
 • Цілодобово працює телефон Відділення Кризисового Управління Міської Адміністрації м. Сосновця 32 266 52 20, де також можна отримати інформацію у
  польскій мові.
 • Не хвилюйся формальностями. Твоє подальше перебування у Польщі буде легальне. У найближчі дні тобі не треба складати жодних заяв.
 • Правова консультація у сфері права іноземців та юридична консультаці

Найважливіші телефони

 • Інфолінія Сілезської Воєводської Адміністрації 32 606 32 32
 • Сосновецька інфолінія на українській мові: 514 781 706
 • Допомога для Українців у Міському Центрі Соціальної Допомоги 695 140 733
 • Координатор з питань допомоги іноземцям: 695 140 736
 • Відділення Кризисового Управління Міської Адміністрації 32 266 52 20

Якщо хочеш постачити дари для біженців або в Україну, постачай їх у спорткомплекс при вул. Братів Мєрошевських 91

Актуальну інформацію для громадян України можна знайти на сайті ua.gov.pl

Back to top